|  
شنبه 8 خرداد 1395
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
مدیریت > معاونت آموزشی > رشته های تحصیلی

سرفصل رشته های تحصیلی

ردیف

دانشکده

رشته

مقطع

1

 

علوم پزشکی

 

پرستاری

کارشناسی

 2  علوم انسانی حقوق خصوصی دکتری تخصصی
 3 حقوق کیفری و جرم شناسی دکتری تخصصی
 4 روانشناسی تربیتی  دکتری تخصصی
 5 روانشناسی عمومی  دکتری تخصصی
 6 زبان و ادبیات فارسی  دکتری تخصصی
 7 مدیریت دولتی  دکتری تخصصی
 8 مدیریت صنعتی  دکتری تخصصی
 9 مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی  دکتری تخصصی

10

علوم تربیتی – مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

3

روانشناسی تربیتی

کارشناسی ارشد

4

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

  آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
  حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
  حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
  روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
  روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
  مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
  مدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیک کارشناسی ارشد
  مدیریت اجرایی - مدیریت بازاریابی و صادرات کارشناسی ارشد
  مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد
  مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد
  مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی کارشناسی ارشد
  مدیریت دولتی - مدیریت نیروی انسانی کارشناسی ارشد
  مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد
  مدیریت صنعتی - تولید کارشناسی ارشد
  مدیریت صنعتی - مالی کارشناسی ارشد
  حسابداری کارشناسی ارشد
5

جغرافیای انسانی و شهری

کارشناسی

6

روانشناسی عمومی (تمام وقت )

کارشناسی

7

روانشناسی عمومی (پاره وقت )

کارشناسی

8

زبان و ادبیات فارسی (تمام وقت )

کارشناسی

9

زبان و ادبیات فارسی ( پاره وقت )

کارشناسی

10

 علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی

11

مدیریت دولتی (تمام وقت )

کارشناسی

12

مدیریت دولتی (پاره وقت )

کارشناسی

13

تربیت بدنی- علوم ورزشی

کارشناسی

14

حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

15

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ناپیوسته

 16

تربیت بدنی- علوم ورزشی

کارشناسی ناپیوسته

 17

 زبان انگلیسی

کاردانی

 18

دینی و عربی

کاردانی

 19

علمی و کاربردی حسابداری

کاردانی پیوسته

 20

کشاورزی

مهندسی کشاورزی – زراعت 

کارشناسی ارشد

 21

مهندسی کشاورزی - علوم دامی تغذیه

کارشناسی ارشد

 22

مهندسی کشاورزی - علوم دامی فیزیولوژی

کارشناسی ارشد

 23

مهندسی کشاورزی- علوم دامی اصلاح نژاد

کارشناسی ارشد

 24

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای

کارشناسی ارشد

 25

زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی

کارشناسی ارشد

 26

زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی

کارشناسی ارشد

27 

زیست شناسی - سلولی تکوینی

کارشناسی ارشد

28

مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی

29

مهندسی کشاورزی – علوم دامی

کارشناسی

30

مهندسی کشاورزی – باغبانی

کارشناسی

31

علوم گیاهی - زیست شناسی ( تمام وقت )

کارشناسی

 32

علوم گیاهی - زیست شناسی ( پاره وقت )

کارشناسی

 33

دامپزشکی

کاردانی

 34

تکنولوژی تولیدات گیاهی

کاردانی

 35

امور زراعی و باغی

کاردانی پیوسته

 36

 

اموردامی

 37

فنی و مهندسی

مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی

کارشناسی ارشد

 38

شیمی – آلی 

کارشناسی ارشد

 39

شیمی کاربردی 

کارشناسی ارشد

 40

شیمی معدنی 

کارشناسی ارشد

 41

شیمی فیزیک  

کارشناسی ارشد

 42

شیمی - تجزیه 

کارشناسی ارشد

 43

مهندسی برق – قدرت

کارشناسی ارشد

 44

مهندسی برق - الکترونیک ( تمام وقت )

کارشناسی

 45

مهندسی برق - الکترونیک ( پاره وقت)

کارشناسی

 46

مهندسی برق – قدرت (تمام وقت )

کارشناسی

 47

مهندسی برق – قدرت ( پاره وقت)

کارشناسی

 48

مهندسی مکانیک – ساخت و تولید ( تمام وقت )
(ورودی 90 به بعد)

کارشناسی

 49

مهندسی مکانیک – ساخت و تولید ( پاره وقت)

کارشناسی

 50

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار ( تمام وقت )

کارشناسی

 51

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار ( پاره وقت)

کارشناسی

 52

مهندسی عمران – عمران ( تمام وقت )

کارشناسی

 53

مهندسی عمران – عمران ( پاره وقت)

کارشناسی

 54

مهندسی مواد – متالورژی صنعتی (تمام وقت )

کارشناسی

 55

مهندسی مواد – متالورژی صنعتی ( پاره وقت)

کارشناسی

 56

مهندسی مواد – سرامیک ( تمام وقت )

کارشناسی

 57

مهندسی مواد – سرامیک ( پاره وقت)

کارشناسی

 58

مهندسی صنایع – تولید صنعتی ( تمام وقت )

کارشناسی

 59

مهندسی صنایع – تولید صنعتی ( پاره وقت)

کارشناسی

 60

شیمی کاربردی ( تمام وقت )

کارشناسی

 61

شیمی کاربردی ( پاره وقت)

کارشناسی

 62

فیزیک

کارشناسی

 63

مهندسی برق – الکترونیک تکنولوژی

کارشناسی ناپیوسته

 64

مهندسی برق – قدرت تکنولوزی

کارشناسی ناپیوسته

 65

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

 66

مهندسی مکانیک قالبسازی

کارشناسی ناپیوسته

 67

مهندسی عمران

کارشناسی ناپیوسته

 68

مهندسب مکانیک - تعمیر خودرو

کارشناسی ناپیوسته

 69

مهندسی مکانیک ساخت و تولید ماشین ابزار

کارشناسی ناپیوسته

 70

مهندسی تکنولوژی متالوژی ذوب فلزات

کارشناسی ناپیوسته

 71

ریاضی

کاردانی

 72

کاردان فنی برق - الکترونیک

کاردانی

 73

کاردان فنی عمران - ساختمانهای بتونی

کاردانی

 74

کاردان فنی مکانیک - ساخت و تولید

کاردانی

 75

کاردان فنی مواد - سرامیک

کاردانی

 76

کاردان فنی مواد - ریخته گری

کاردانی

 77

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

کاردانی

 78

برق - الکترونیک

کاردانی پیوسته

 79

الکتروتکنیک

کاردانی پیوسته

 80

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

 81

متالورژی

کاردانی پیوسته

 82

صنایع فلزی

کاردانی پیوسته

 

  انتخاب وب سایت